2   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ
  จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ ของ นขต.ทบ.
  ในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.